Yes we mogen weer Groepen ontvangen!!

Gepubliceerd op 28 mei 2021 om 12:54

Yes we mogen weer Groepen ontvangen!!

We zijn zo ontzettend blij dat we eindelijk weer groepen mogen ontvangen! We kijken positief naar de zomer! 

Onderstaande bericht van de Recron!! 

Groepsaccommodaties en de coronaregelgeving
Leusden, 30 april 2021
HISWA-RECRON baseert haar uitgangspunten voor het Protocol
Groepsaccommodaties op de toepasselijke wetgeving Tijdelijke regeling
maatregelen Covid 19 (afgekort Trm) zoals gepubliceerd op 28 april 2021. Voor
groepsaccommodaties zijn de volgende artikelen relevant. In blauwe tekst is door
HISWA-RECRON per artikel duiding gegeven voor groepsaccommodaties.
Artikel 4.a1. Sluiting publieke plaats
1. Onverminderd artikel 58h, tweede lid, van de wet en artikel 4.4, eerste en
derde lid, worden van 15 december 2020 tot en met 10 mei 2021 geen andere
publieke plaatsen voor publiek opengesteld dan:
t. publieke plaatsen waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan
personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de ‘basisregistratie personen’
met een adres in de gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden, mits geen
etenswaren of dranken aan de gasten worden geserveerd en mits deze publieke
plaatsen als zodanig opgenomen zijn in het register van de Kamer van Koophandel
of een soortgelijk erkend register;
HISWA-RECRON: Een groepsaccommodaties die moet worden gehuurd om daar te
mogen verblijven c.q. is bedoeld om verblijf te bieden aan personen die niet als
ingezetene in de betreffende gemeente zijn ingeschreven, moet worden
gekwalificeerd als een publieke plaats. Dat volgt uit artikel 4a.lid 1 sub t Trm.
Artikel 4.2 Maximaal dertig personen publiek per zelfstandige ruimte
Een publieke binnenruimte wordt slechts voor publiek opengesteld, indien per
zelfstandige ruimte ten hoogste 30 personen aanwezig zijn.
Het eerste lid geldt niet met betrekking tot:
a. personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde
jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of
begeleiden;
HISWA-RECRON: een groepsaccommodatie (die dus als publieke plaats moet
worden gekwalificeerd) heeft doorgaans ook een publieke binnenruimte die ook
nog eens meer zelfstandige ruimten kan hebben. In elke zelfstandige ruimte van
die publieke binnenruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit volgt
uit artikel 4.2. lid 1 Trm.
In sommige gevallen mag het aantal meer dan 30 zijn, bijvoorbeeld -voor zover hier
relevant- ingeval van personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan
georganiseerde jeugdactiviteiten en begeleiders. Dit volgt uit artikel 4.2 lid 2 onder
a Trm.
Artikel 4.4. Eet- en drinkgelegenheden
1. Een eet- en drinkgelegenheid en daarbij behorende dansvoorziening wordt
niet voor publiek opengesteld
HISWA-RECRON: Veel groepsaccommodaties werken met het concept
zelfverzorging. Dat houdt in dat de gasten het eten en drinken zelf meenemen. Een
groepsaccommodatie is niet te kwalificeren als een eet- en drinkgelegenheid; er
wordt namelijk geen eten of drinken verstrekt, laat staan dat die wordt
uitgeserveerd. Dit volgt uit de definitie van eet- en drinkgelegenheid (artikel 1.1
Trm, begripsbepalingen): inrichting waar bedrijfsmatig of anders dan om niet
etenswaren of dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, inclusief een
daarbij behorend terras, met uitzondering van een besloten plaats;

Omdat groepsaccommodaties derhalve niet als eet -en drinkgelegenheid kunnen
worden gezien, mogen in de keuken en eetkamer maximaal 30 personen bij elkaar
komen en ingeval van georganiseerde jeugdactiviteiten meer dan 30. Dit volgt uit
artikel 4.2. lid 1 en 2 Trm.
Artikel 6.12 Bezettingsgraad logementen
De beheerder van een plaats waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan
personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de ‘basisregistratie personen’
met een adres in de gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden, biedt geen
verblijf aan, aan meer dan vier personen van dertien jaar en ouder per
verblijfplaats, tenzij het gaat om personen als bedoeld in artikel 58g lid2 Wet
publieke gezondheid.
HISWA RECRON: Artikel 6.12 verwijst naar de ruimte waar het nachtverblijf in de
groepsaccommodatie wordt geboden (lees de slaapkamers), omdat het in dezelfde
bewoordingen is opgesteld als artikel 438 Sr en de verordeningen
toeristenbelasting, die gevolgen verbinden aan het bieden van nachtverblijf aan
personen die niet zijn ingeschreven in het nachtregister van de gemeente.
De rijksoverheid bevestigt op haar website bovendien dat een kamer als
‘verblijfplaats’ in de zin van artikel 6.12 Trm moet worden gezien. Dat is ook
logisch, omdat anders het totaal aantal aanwezigen in bijvoorbeeld een hotel
maximaal 4 zou mogen zijn.
Eindconclusie HISWA-RECRON:
In alle gevallen moet aan de algemene eisen, de afstandseisen en hygiëne-eisen
worden voldaan.
• groepsaccommodaties mogen geopend zijn, in het algemeen tot 30
personen per zelfstandige ruimte;
• of meer dan 30 personen t/m 17 jaar bij georganiseerde sport- en
jeugdactiviteiten;
• een zelfverzorgende groep gasten mag gebruik maken van alle zelfstandige
ruimten in de accommodatie, waaronder de keuken en de eetkamer.
• nachtverblijf in een kamer is toegestaan voor maximaal 4 personen ouder
dan 13 jaar uit verschillende huishoudens;
• voor het aantal kinderen tot en met 12 jaar geldt in beginsel geen beperking
met betrekking tot het nachtverblijf in een kamer;
• Voor het aantal personen uit hetzelfde huishouden geldt in beginsel geen
beperking met betrekking tot het nachtverblijf in een kamer.
De HISWA-RECRON protocollen voor groepsaccommodaties (en zeilscholen) zijn
gebaseerd op deze uitgangspunten en beschrijven hoe ondernemers hier veilig en
verantwoord invulling aan kunnen geven


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.